Hemofili Dernekleri Federasyonu Tüzüğü

FEDERASYONUN ADI VE MERKEZİ

Madde.1 Federasyonun adı “Hemofili Dernekleri Federasyonu” dur.

Kısa ad olarak “Hemofili Federasyonu” ibaresi kullanılacaktır

Madde.2.a Federasyonun merkezi İzmir’dir. Merkezin başka bir ile nakledilmesinde genel kurulun üçte iki çoğunluğuyla karar verilir. Adres değişikliği yapmaya yönetim kurulu yetkilidir.

FEDERASYONUN FAALİYET ALANI

Madde.2b

Hemofili Dernekleri Federasyonu “Sağlık” alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterecektir.

FEDERASYONUN AMAÇLARI

Madde. 3
Federasyonun amaçları;
a- Yurdumuzda kurulu olan ve birbirinden bağımsız olarak hizmet veren bölgesel hemofili derneklerinin bir üst kuruluş çatısı altında toplanarak tüzükte belirtilen hedefler doğrultusunda güç birliği yapması
b- Hemofili ve benzeri faktör eksikliği hastalıkları (von Willebrand hastalığı, faktör VII eksikliği vb) hakkında kamuoyunu aydınlatmak
c- Hemofili hastalarının yaşam kalitesini arttırmak, hasta ve yakınlarına hastalıkları hakkında eğitim vermek
d- Hemofili hastalarının gelişmiş tüm tanı ve tedavi olanaklarından yararlandırılması için çaba harcamak
e- Türkiye’yi yurt dışında hemofili alanında yapılacak kongrelerde ve benzeri toplantılarda temsil etmek.
f- Hemofili hastalarının iş bulmasını ve sosyal güvence altına girmelerini kolaylaştıracak çalışmalar yapmak
g- Hemofili hastalarını ilgilendiren tüm alanlarda Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer
resmi kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine bilgilendirme ve danışma faaliyetlerine bulunmak suretiyle yasal düzenlemelerde hemofili hastalarının haklarını korumak
h- Hemofili hastalarının sağlıklı toplumla entegrasyonunun tam ve eksiksiz olarak sağlanması için çaba göstermek
i- Özürlülük gelişen hemofili hastalarının özürlülere sağlanan haklardan azami ölçüde faydalanmaları için çalışmalar yapmak
j- Hemofili ve benzer hastalıklarla ilgili sağlık personeline yönelik eğitim ve bilgilendirme konusunda aktiviteler yapmak

AMAÇLAR İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Madde.4 Federasyon amaçlarına uygun hedeflere ulaşabilmek için aşağıda belirtilen faaliyetleri yapacaktır.
a- Hemofili ile ilgili bölgesel dernekler arasında işbirliği sağlamak ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmak
b- Hemofiliyle ilgili tüm yasal düzenlemelerde görüş bildirmek
c- Her türlü yazılı ve görsel iletişim araçlarını kullanarak kamuoyunu hemofiliyle ilgili olarak aydınlatmak ve kamuoyu oluşturmak
d- Hemofili hastaları ve yakınlarının eğitimine yönelik Ulusal Hemofili Kongreleri, Ulusal Hemofili Yaz Kampları ve benzeri toplantılar yapılması ile bölgesel derneklerin benzer konulardaki bölgesel konumdaki çalışmalarına destek olunması
e- Her yıl 17 Nisan günü yapılan Dünya Hemofili Günü toplantılarını ulusal düzeyde organize ederek kamuoyunda hemofili hastalığına olan duyarlığın arttırılması ve hemofili toplumunun bağlarının güçlendirilmesi
f- Yurtdışında yapılacak hemofili kongreleri ve hemofili yaz kampı gibi aktivitelere her bölgeden hemofili hastalarının katılımını özendirmek ve sağlamak
g- Hemofili hastalarına uygun iş bulunması konusunda çalışmalar yapmak
h- Özürlülük gelişmiş hemofili hastalarına alacakları sosyal yardım ve rehabilitasyon hizmetleri konusunda yol gösterici olmak
i- Hemofili hastaları ve yakınlarının tanısı, tedavisi ve doğum öncesi tanı işlemleri sırasında karşılaştıkları sorunların çözümü için Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Üniversiteler, Kızılay ve benzeri kurumlarla işbirliği yapılması
j- Hekim, hemşire ve hemofili ile ilgili sağlık personeline yönelik olarak bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçeklerde kongre, seminer, sempozyum ve çalıştaylar düzenlemek

ÜYELİK VE ÜYELİĞE KABUL ŞARTLARI

Madde.5 Federasyona Asıl veya Onursal üyelik söz konusudur.

ASIL ÜYE DERNEKLER: Federasyona Türkiye’de kurulu olan Hemofili ve benzeri faktör eksiklikleriyle ilgili tüm hasta dayanışma dernekleri üyelik için başvurabilir. Federasyona üye olan her derneğin en az 4 delege ile Federasyon Genel Kurulunda temsil hakkı vardır.

GÖZLEMCİ ÜYE KURULUŞLAR: Hemofili hastalarına hizmet için çalışan hemofili vakıfları veya benzeri dernek statüsü dışında kuruluşlar gözlemci statüsü fonksiyonu görecek şekilde onursal üyelik başvurusu yapabilirler. Onursal üyelerin delege yollama ve oy hakkı yoktur. Sadece çalışmalara gözlemci olarak katılabilirler.

Madde.6:
Federasyon oluşturulduktan sonra kuruluşunu tamamlayan veya hali hazırda hizmetine devam eden hemofili dernekleri federasyona üye olmak istediklerinde yazılı olarak başvurmaları gerekir. Federasyon yönetim kurulu en fazla 30 gün içinde başvuruyu karara bağlayarak sonucunu yazıyla başvuru sahibine bildirmek zorundadır.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde.7
Üyelikten çıkma veya çıkarılma şeklinde olabilir.
a- Federasyondan ayrılmak isteyen dernekler resmi yazıyla Federasyon Yönetim Kuruluna başvurmalıdır.
b- Yaptığı faaliyetler nedeniyle kovuşturmaya uğrayan veya federasyon tüzüğüne, dernekler kanununa veya Medeni kanuna aykırı çalışmalar yapan federasyon üyesi derneklerin kayıtları genel kurulda karar alınması şartıyla yönetim kurulu tarafından silinebilir.

ÜYELİKTEN ÇEKİLME

Madde. 8
Hiçbir dernek federasyona üye olmaya zorlanamaz. Her dernek
kendi tüzüğüne uygun olmak kaydıyla federasyondan ayrılmak hakkına sahiptir.

FEDERASYON’UN ORGANLARI

Madde. 9
Hemofili Federasyonunun üç organı vardır.
a- Genel Kurul
b- Yönetim Kurulu
c- Denetleme Kurulu

GENEL KURUL

Madde.10
Genel Kurulun oluşma şekli:

a- Federasyon Genel kurulu üye olan kuruluşların gönderdiği delegelerden oluşur. Genel kurula üye (delege) olmak için federasyona katılan derneklerin üyesi olmak gereklidir. Ayrıca 18 yaşından büyük hemofili ve benzeri faktör eksikliği hastaları, hemofili hastası çocukların anne ve babaları ile hemofili hastalarının takip ve tedavisiyle ilgilenen sağlık personeli (hekim, hemşire, fizyoterapist, sağlık teknisyeni) kurucu derneklerin üyesi olmak şartıyla genel kurul üyesi olabilir.

b- Derneklerin delege sayıları hesaplanırken derneklerin üyesi olan hemofili hastaları, hemofili hastası çocukların anne ve babaları ile hemofili hastalığı ile doğrudan ilgili hekim ve yardımcı sağlık personeli sayısı dikkate alınır. Toplam üye sayısı 10-100 arası olan dernekler genel kurula 4 delege gönderecektir. Üye sayısı 100 den fazla olan dernekler ise 6 delege ile, üye sayısı 500’ün üzerinde olan dernekler ise 8 delege ile temsil edileceklerdir. Herhangi bir derneğin delege sayısı genel kurulun toplam delege sayısının % 35’ini geçemez.

c- Üye sayısı dikkate alınırken Dernek üye kayıt defteri ve Hemofili Karneleri dikkate alınacaktır. Derneklerin genel kurula yollayacakları delege sayısının en az yarısının hemofili hastası veya anne-babası olması gereklidir. Aynı hastaların birden fazla derneğe mükerrer üye olmaları durumunda; söz konusu isimler saptanıp kendilerine ilk planda hangi derneği seçecekleri yazılı olarak sorulacak ve seçtikleri dernek resmi dernek olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bir delege birden fazla hemofili derneğini aynı anda temsil edemez.

d-Yönetim Kurulu; dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan derneklerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan derneklere en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yer, ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sitesinde ilan edilmek; yazılı olarak bildirilmek, üyelerin bildirdiği e-posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj yollamak veya mahalli yayın araçları kullanmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, 2. toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile 2. toplantı arasındaki süre 7 günden az, 60 günden fazla olamaz.

e- Genel Kurula üye kuruluşlar adına katılacak delegeler, üye kuruluşun son genel kurulunda seçilir. Üye kuruluşlar delegelerini genel kurul toplantısından en az bir ay önce veya kendi genel kurullarının hemen ardından Hemofili Federasyonuna yazılı olarak bildirmek zorundadır.

f- Federasyonun ilk kez oluşacağı toplantıya katılacak delegeler ise ilgili derneklerin yönetim kurulu tarafından belirlenecektir.

GENEL KURUL’UN TOPLANMASI

Madde.11
a- Genel Kurul 2 yılda bir Kasım ayında toplanır. 2 yılda bir olağan toplantı yapılır.
b- Yönetim ve Denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üye hemofili derneklerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine olağanüstü olarak toplanır.
c- Yönetim kurulu toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
d- Genel Kurul, Yönetim kurulunun resmi davetiyle toplanır.
e- Toplantı federasyon merkezinin bulunduğu şehirde veya üye derneklerin herhangi birisinin merkezi olduğu şehirlerde yapılabilir.
f- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üye dernek delegelerinin yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak toplantıya katılan üye sayısı federasyon yönetim kurulu ve denetleme kurulu üye tam sayısının 2 katından az olamaz.
g- Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURUL’UN YÖNETİMİ

Madde.12
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki yazman seçilir. Toplantıyı genel kurul başkanı (divan başkanı) yönetir. Başkan ve yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Bütün tutanak ve belgeler yeni yönetim kuruluna iletilir.

GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde.13
1- Yönetim ve Denetim kurulları gibi dernek organlarının seçilmesi
2- Federasyon tüzüğünde gerekli değişiklikleri yapılması
3- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
4- Yönetim ve Denetim kurullarının hazırladığı raporların görüşülmesi ve ibra edilmesi
5- Federasyon için gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, kiralanması konusunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi
6- Uluslar arası kuruluşlarla anlaşmalar yapılması, uluslar arası hemofili kuruluşlarına katılma ya da ayrılma konusunda karar verilmesi (Bu konuda genel kurulda üçte iki çoğunluk aranmaktadır).
7- Federasyonun feshedilmesi
8- Mevzuatta ve federasyon tüzüğünde Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

YÖNETİM KURULU

Madde.14

a- Yönetim Kurulu Hemofili Federasyonunun yürütme organıdır. Yönetim kurulu Genel kurul (delegeler heyeti) tarafından seçilir.
Yönetim kurulunda asil üye olarak federasyona katılan her dernekten en az 1 temsilci olması gereklidir. Üye sayısı 100’den fazla olan dernekler Yönetim kurulunda 2 üye ile temsil edilirler.

b- Yönetim Kurulu üye sayısı 13 asıl ve 5 yedek üye olup Genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. Yedek üyelikler genel kurulun uygun gördüğü 5 temsilci arasından seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyeler seçilme sırasına bakılarak göreve çağrılır.

c- Genel Başkan, Genel Başkan yardımcısı, Genel sekreter, sayman ve üyelerden oluşur. Genel kurul sonrası seçilen yönetim kurulu toplanarak aynı gün kendi üyeleri arasından genel başkan ve diğer üyelerini seçer. Yönetim kurulu önceden belirlenen günlerde çağrısız toplanır. En az 3 ayda bir toplantı yapılması zorunludur.

Yönetim Kurulu toplantıları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılabilir. Kararlar yine yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu toplantılarına üst üste 3 kez geçerli mazereti olmadan katılmayan yönetim kurulu üyelerinin üyelikleri düşer.

d- Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya inerse Genel Kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri tarafından 1 ay içinde toplantıya çağrılır.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREVLERİ

Madde.15
Yönetim Kurulunun görevleri;

1- Tüm çalışmaları tüzük çerçevesinde ve genel kurul kararlarına uygun olarak yürütmek.
2- Federasyonu temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek
3- Yılda en az 2 kez toplanarak ilgili çalışmaları planlamak
4- Federasyon çalışma takvimi ve bütçesini hazırlamak
5- Federasyonun gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak veya muhasebeci görevlendirmek
6- Her iki yılda bir yapılacak Ulusal Hemofili Kongrelerinin yeri ve tarihini belirlemek, konuyla ilgili bilimsel komiteyi oluşturmak.
7- Her yıl yaz aylarında yapılacak Hemofili Federasyonu Yaz Kamplarının yer ve tarihlerini belirlemek, eğitim programlarını hazırlamak
8- Federasyon genel başkanı ve diğer üyelerin seçimini yapmak
9- Tüzükteki hedeflerine yönelik eğitim faaliyetleri planlamak ve uygulamak

FEDERASYON KARŞISINDA TARAF OLMAMAK

Madde.16
Genel başkan ve yönetim kurulu üyeleri maddi olanak sağlanılmasına ilişkin işlerde Federasyon karşısında taraf olamazlar.

DENETİM KURULU

Madde.17.a:
Denetim kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Bu kurul tüzükte belirtilen esas ve usullere göre en az yılda bir kez denetim yapar ve sonuçlarını yazılı olarak yönetim kuruluna ve toplandığında Genel kurula sunar. Üç kişiden oluşan denetim kurulunda en az 1 hemofili hastası ve 1 hekim görev yapacaktır.

Denetim Kurulu üyeleri genel kurul tarafından seçilirler.

FEDERASYON İÇ DENETİM ŞEKLİ:

Madde 17.b:
Federasyonda iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi; bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Ancak Denetim Kurulunun yükümlülüğü ortadan kalkmaz.İç Denetim Konuları:
Federasyon üyelik işlemleri, genel kurul toplantılarının zamanında yapılıp yapılmadığı, genel kurula davet usulleri, dernek faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu, muhasebe kayıtlarının uygunluğu, beyannamelerin zamanında ve doğru olarak verilip verilmediği gibi genel başlıklarında yapılmalıdır. Denetim sonrası ilgili eleştiri, tavsiye ve denetim sonuçlarıyla ilgili elde edilen bilgiler yönetim kuruluna raporlanmalıdır.

GENEL BAŞKAN

Madde.18
Federasyon genel başkanı, yönetim kurulunun asıl üyeleri arasından yapılan ilk toplantıda 2 yıl için seçilir. Ardı arda 2 dönem için başkanlık yapılabilir. Genel Başkan Yönetim kuruluna karşı sorumludur.Ölüm ve istifa gibi herhangi bir sebeple boşalma halinde yönetim kurulu kendi üyeleri arasından yeni genel başkan seçer. Yeni seçilen genel başkan öncekinin görev süresini tamamlar. Olağan genel kurula 6 ay kala boşalma halinde başkan yardımcısı vekil sıfatıyla görevi olağan genel kurula kadar yürütür. Genel başkan hemofili hastası veya hemofili ile ilgili hekim olabilir.

GENEL BAŞKAN’IN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde.19
a- Federasyon tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında genel başkan temsil eder. Yönetim kuruluna ve Federasyon bünyesince kurulacak bütün komisyonlara başkanlık eder veya komisyon başkanlığı görevini başkan yardımcısı veya genel sekretere devredebilir.
b- Federasyon adına basın toplantısı düzenlemek ve beyanatta bulunmak yetkisi genel başkana aittir. Ancak yönetim kurulu kararına dayanmaksızın yaptığı basın toplantısı ve verdiği beyanatlardan bizzat sorumludur.
c- Genel sekreterle birlikte tüm yazışmaları, saymanla birlikte tüm muhasebe evrakını imza eder.
d- Denetleme kurulu raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına sunar.
e- Federasyon adına yayınlanan hemofili bülteni ve benzeri yayınların sahibidir.
f- Gerekli hizmetlerin yürütülmesinde eşgüdümü sağlar.
g- Genel başkan, yönetim kurulundan alınacak genel yetkiyle belgeye dayalı olarak harcamalarda bulunabilir. Ancak gerekli belgeleri yönetim kurulunun onayına sunar.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

Madde.20
Başkanın olmadığı yönetim kurulu toplantılarına başkanlık yapar ve federasyonu geçici olarak temsil eder. Başkanın hekim olduğu durumlarda başkan yardımcısı hemofili hastası; başkanın hemofili hastası olduğu durumlarda ise başkan yardımcısı hekim olmalıdır. Başkan yardımcısı da yönetim kurulunun ilk toplantısında seçilir.

SAYMAN

Madde.21
Sayman mali işlerden sorumlu olacaktır. Sayman da ilk yönetim kurulu toplantısında seçilir.

GENEL SEKRETER VE GÖREVLERİ

Madde.22
Genel sekreter yönetim kurulunun ilk toplantısında seçilir. Genel sekreterin görevleri şunlardır:
a- Federasyon’ un tüm yazışmalarını yürütmek
b- Denetleme kurulunun raporunu ilk yönetim kurulu toplantısına sunmak
c- Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak
d- Hazırlanacak olan hemofili bültenlerinde sorumlu olarak görev almak

DANIŞMA KOMİSYONLARI

Madde.23.
Yönetim kurulu aşağıdaki danışma komisyonlarını görevlendirir. Söz konusu komisyonlar yönetim kuruluna karşı sorumlu olup hazırlayacakları raporları en az yılda 2 kez veya talep edildiğinde bir ay içinde sunacaklardır.

a- Bilimsel Komisyon;
Hemofilide deneyimli öğretim üyelerinden oluşturulan bu kurul düzenlenecek ulusal veya uluslar arası hemofili kongrelerinin organizasyonunda görev alır. Bilimsel komite üyelerinin Genel kurulu üyesi olmaları şartı aranmaz.

b- Hukuk Komisyonu:
Hemofili hastalarına,yakınlarına ve hemofili federasyonu bünyesindeki hemofili derneklerinin üyelerine hukuksal destek vermek ve gerektiğinde kanuni hak aramak amacıyla çalışmalar yapmak için konuyla ilgili uzmanlardan oluşan komitedir. Federasyon veya derneklerin üyesi olması şartı aranmaz.

c- Sosyal dayanışma komisyonu:
Hemofili hastalarına ve yakınlarına sosyal yönden destek olmak amacıyla çalışacak komisyondur. Federasyon veya derneklerin genel kurulu üyesi olma şartı aranmaz. Kamuoyunda tanınan ve hemofili hastalarına gerekli sosyal desteği ve yardımları sağlayabilecek toplumda söz sahibi kişilerden oluşmalıdır.

SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde.24.

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç bildirimi formu doldurularak mülki idare amirliğine verilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılması halinde genel kurul toplantısı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekilleri, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış tüzüğün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

FEDERASYONUN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 25
Defter tutma esasları;
Federasyon, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü
Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler
Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki
Federasyonda, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

FEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI

Madde. 26.
Federasyonun gelir kaynakları:
a- Üye derneklerden alınacak giriş aidatı ve yıllık aidat miktarı;
Giriş aidatı tüm katılımcı dernekler için 50 (elli) TL dir. Her yıl ödenecek olan Yıllık aidat ise üye kuruluşların son genel kurulunda temsil ettikleri her delegesi için 10 (on) TL ödenecektir. Bu miktarın yılın ilk 3 ayında federasyona ödenmesi zorunludur.
b- Federasyonun düzenlediği çeşitli bilimsel ve sosyal toplantılar, geziler, yarışmalar, yaz kampları, hasta okulu çalışmaları, kongreler, yemekler, piknikler gibi faaliyetlerden elde edilecek ve yayınlanacak hemofili bülteni, kitap veya broşürlerden sağlanacak gelirler
c- Federasyona yapılacak bağış ve yardımlar
d- Federasyonun mal varlığından elde edilecek gelirler
e- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak gelirler
f- Federasyon, yurt içindeki ve yurt dışındaki hemofili hastalığı veya benzeri hastalıklarla ilgili hizmet ve dayanışma derneklerinden eğitim, ayni ve para yardımı alabilir.
g- Federasyonun siyasi dernek veya partilerle herhangi bir mali ilişkisi olamaz. Söz konusu kuruluşlara federasyon tarafından da mali yardım yapılması yasaktır.
h- Federasyon adına para toplama yetkisi verilen kişilerin tahsil ettikleri paraları gecikmeksizin en geç 3 iş günü içinde federasyonun resmi banka hesaplarına yatırması zorunludur. Federasyonun banka hesaplarından para çekmeye yetkili kişiler yönetim kurulu tarafından belirlenir.
i- Federasyon “Dernek İktisadi İşletmesi” kurabilir. Dernek İktisadi işletmesi kurularak amaca uygun olarak yapılacak ticari faaliyetler ve aktivitelerle Federasyona ek gelir sağlama imkanı yaratılacaktır.

GELİR VE GİDERLERDE YÖNTEM

Madde.27.a
Gelir ve gider belgeleri;
Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

FEDERASYON BORÇLANMA USULLERİ:

Madde.27.b
Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde.28
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

FEDERASYONUN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 29-
Genel kurul, her zaman federasyonun feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde HEMOFİLİ DERNEKLERİ FEDERASYONU” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.
Fesih halinde federasyonun taşınır ve taşınmaz malları federasyonu oluşturan hemofili derneklerine eşit oranda paylaştırılarak devir edilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyonun merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

DİĞER KONULAR

Madde.30
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlar için yürürlükte bulunan dernekler kanunu ve medeni kanunun hükümleri uygulanır.

HEMOFİLİ DERNEKLERİ FEDERASYONU MEVCUT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1- Prof. Dr. Ramazan Kaan KAVAKLI - Genel Başkanı

2- Uzman Dr. Mehmet Can UĞUR -  Genel Başkan Yardımcısı

3- Aylin ARIK (Pamukkale Hemofili ve Diğer Kan Hastalıkları Derneği)

4- Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ziya ARAL (Aydın Hemofili Derneği)

5- Dr. Defne Ay TUNCEL (Çukurova Hemofili Derneği)

6- Prof. Dr. Nazan SARPER (Kocaeli Hemofili Derneği)

7- Prof. Dr. Davut ALBAYRAK (Samsun 19 Mayıs Hemofili Derneği)

8- Hem. Hayriye BAŞER (Akdeniz Hemofili Derneği)

9- Prof. Dr. Vahap OKAN (Gaziantep Hemofili Derneği)

10- Levent POLAT (-Ankara Hemofili Derneği)

11- Hatice KALTAV (Bursa Hemofili ve Talasemi Derneği - HETADER)